string(17) "frederick-monhoff" Frederick Monhoff | HOUS string(17) "frederick-monhoff"